Bestean

Ik bin

Wa’t ik wie

en wa’t ik wêze sil

Bin ik?

Bliuw ik?

Gean ik?

Stean ik stil?

Ik ha west

Ik bin

Ik wie

Mei tiid as wetter

Doch ik juster

Wat ik no dwaan wol

en moarn al die

Kom!

Doar it oan

Dûk der yn

Ast it wolst

Dan moatst it weagje

Spring djipper

Gean fierder

Gjin grinzen

Alles nij

Mei tiid as wetter

Giet de stream ivich troch

Gjin earder

Gjin letter

No keart sûnder ein alles werom nei’t begjin

Ik bin

Wa’t ik wie

en wa’t ik wêze sil

Bin ik?

Bliuw ik?

Gean ik?

Stean ik stil?

Ik ha west

Ik bin

Ik wie

Mei tiid as wetter

Doch ik juster

Wat ik no dwaan wol

en moarn al die

Kom!

Doar it oan

Dûk der yn

Ast it wolst

Dan moatst it weagje

Spring djipper

Gean fierder

Gjin grinzen

Alles nij

Mei tiid as wetter

Giet de stream ivich troch

Gjin earder

Gjin letter

No keart sûder ein alles werom nei’t begjin

Wat is

Hat al west

Wat komt is al foarbij

Kom!

Doar it oan

Dûk der yn

Ast it wolst

Dan moatst it weagje

Gean mei de stream…

Bestean!

Nederlandse vertaling:

Ik ben

Wat ik was

En wat ik zijn zal

Ben ik?

Blijf ik?

Ga ik?

Sta ik stil?

Ik ben geweest

Ik ben

Ik was

Met tijd als water

Doe ik gister

Wat ik nu doen wil

En morgen al deed

Kom!

Durf het aan

Duik er in

Als je wilt

Dan moet je ’t wagen

Spring dieper

Ga verder

Geen grenzen

Alles nieuw

Met tijd als water

Gaat de stroom eeuwig door

Geen eerder

Geen later

Nu keert zonder eind alles weerom naar t begin

Ik ben

Wat ik was

En wat ik zijn zal

Ben ik?

Blijf ik?

Ga ik?

Sta ik stil?

Ik ben geweest

Ik ben

Ik was

Met tijd als water

Doe ik gister

Wat ik nu doen wil

En morgen al deed

Kom!

Durf het aan

Duik er in

Als je wilt

Dan moet je ’t wagen

Spring dieper

Ga verder

Geen grenzen

Alles nieuw

Met tijd als water

Gaat de stroom eeuwig door

Geen eerder

Geen later

Nu keert zonder eind alles weerom naar t begin

Wat is

Is al gebeurt

Wat komt is al voorbij

Kom!

Durf het aan

Duik er in

Als je wilt

Dan moet je ’t wagen

Gaan met de stroom

Bestaan!

Vertaling Engels:

I am

What I was

And what I will be

Am I?

Do I stay?

Do I go?

Am I standing still?

I have been

I am

I was

With time as water

I am doing yesterday

What I want to do now

And what I did tomorrow

Come!

Just dare

Dive in it

If you want

You have to dare

Jump deeper

Go further

No limits

Everything new

With time as water

The flow will go forever

No sooner

No later

Now everything without end will turn around to the beginning

I am

What I was

And what I will be

Am I?

Do I stay?

Do I go?

Am I standing still?

I have been

I am

I was

With time as water

I am doing yesterday

What I want to do now

And what I did tomorrow

Come!

Just dare

Dive in

If you want

You only have to dare

Jump deeper

Go further

No limits

Everything new

With time as water

The flow will go forever

Now everything without end will turn around to the beginning

What is

Has been

What comes is past

Come!

Just dare

Jump in

If you want

You only have to dare

Go with the flow

Existence!

 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl