APRIL langje nei Maaie

Ik hear de fûgels t leafdesliet sjonge.
De beamen rûzje opnij yn´e wyn.
Ik fiel de waarmte fan de moarnssinne
Is dit de dei dat de ommekear begjint? (myn libjen)

No, sit ik hjir. fiel opny. Wat ik bin.

De fûgels sjonge foar my in de beamen.
We spielje en sjonge ien ritme gelyk.
(Myn handen begeliede de ferskes fan bûten
It lûd yn de tún klinkt as wrâldmuzyk)

No, sit ik hjir. fiel opny. Wat ik bin.

April langje nei maaie. April langje nei dij.
April langje nei maaie. April

Ik sjoch troch t finster de âlde kat slûpe.
Ferskûle yn t gers, op syk nei syn doel.
T libben is tear en leafde is brekber.
Der is immen dy´t wit wat ik bedoel.

No, sit ik hjir. fiel opny. Wat ik bin.
No, wit ik wer. Wat ik wol. Lit my gean.

April langje nei maaie. April langje nei dij.
April langje nei maaie. April
April langje nei maaie. April langje nei dij.
April langje nei maaie. April
 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl