Do libbest yn my

Wy glieden troch de skeane wite fjilden,
de learzens út, op redens oer it iis.
Nee dizze tocht dy sil ik nea ferjitte
in byld dat yn de tiid befriest.

Ik hear ús redens sjongen yn ien ritme
wy wiene bern en wisten noch fan neat.
Do wiest al grut, op dy koe´k blyn fertrouwe
de wyn wie kâld, mar ’k fielde neat.

Do libbest yn my, mar tiid ferrint ek sûnder dy.
‘k Bliuw tinken oan dy.
De winter is oars, mar wat wie dat bliuwt.

Tichterby kin ik net by dy komme,
ik sjoch de fiere fûgels boppe’t lân
dy’t mei har wjokken nei de himel wize
‘k sjoch dyn gesicht, ik fiel dyn hân.

’t Is nacht, de wyn skuort oan de blinen
de kjeld stiicht as in bange dream omheech
as iis en snie opnij de wrâld ferhurdzje
ik sykje dy, ik fiel my leech.

Do libbest yn my, mar tiid ferrint ek sunder dy
´k Bliuw tinken oan dy. De winter is oars, mar wat wie dat bliuwt.

The memory lives on

We were sliding through the rough white fields,
took off our boots and skated on the ice.
I’ll never forget this journey,
a memory is frozen in time.

I can hear our skates singing in one rhythm,
we were children and didn’t know anything.
You were the one I could rely on,
the wind was cold but I didn’t feel it.

The memory lives on, even when time passes by.
I keep thinking of you.
Winter is different but the memory stays.

I can’t get closer to you,
when I wander through the fields
the image of yesterday
is in my mind, and stays forever.

In the night the wind pulls the shutters.
I feel the cold appearing in my dream,
when ice and snow covers the earth
I am back again, frozen in time.

The memory lives on, even when time passes by.
I keep thinking of you.
Winter is different but the memory stays.

Music: Herman Woltman
Lyrics: Baukje Wytsma & Herman Woltman
 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl