Gelok

Us leafde is ivich en it is sûnder ein
rikt oer lannen en it rikt oer de seeën,
spat as in stientsje dat oer it wetter dûnset,
in stien om de stream op te kearen.

Us leafde is waarmte yn teken en taal
’t sprekt út wurden it sprekt út dyn eagen,
kleuret it libben dat troch ieren brûzet,
it keart de nacht en de leagen.

‘t Rint út hannen, sjongt yn beammen
sweeft op wjokken fan de wyn, de wolken
hearst it sjongen, ’t nimt dy mei
hearst it oant op, dyn lêste dei.

O nosso amor não vai parar de rolar
de fugir e seguir como um rio,
como uma pedra que divide o rio,
me diga coisas bonitas.

Rimas fáceis, calafrios
fura o dedo, faz um pacto comigo,
um segundo seu no meu,
por um segundo mais feliz.

Us leafde is mear as alles wat ús besielet
it driuwt op winen en it streamt oer de ierde,
do hearst it sjongen, do bist net te hâlden

wolst it net mar litst dy ferliede.
‘t Rint út hannen, sjongt yn beammen
sweeft op wjokken fan de wyn, de wolken
hearst it sjongen, ’t nimt dy mei
hearst it oant op, dyn lêste dei.

Happiness

Our love is eternal and endless
it reaches countries and sees,
it is like a little stone dancing on the water,
a stone to hold flood.

Our love is warmth in signs and in language
speaks throughout your words and eyes,
it colours life that runs through veins,
and converts the night and the lie.

It looses control, sings in trees
floats on wings of the wind, the clouds
you can hear it singing, you’re caught by it
you can hear it until your last day.

Our love won’t look back
disenchant or be the theme of a book,
my whole life I searched for a simple verse,
to transform what I am saying.

Easy rhymes, goose bumps
pinch a finger, make a pact with me,
a second of yours on mine,
happier for a second.

Our love is more than everything that inspires us
it floats on the wind and flows around the earth,
you can hear it singing
and can’t help being seduced by it.

It looses control, sings in trees
floats on wings of the wind, the clouds
you can hear it singing, you’re caught by it
you can hear it until your last day.cd-Cancoa

Music & lyrics of the original song “Mais feliz: Cazuza. Original “Mais feliz” by: Bebel Gilberto
This song is loosely translated into Frisian by Baukje Wytsma
 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl