Nimmen sjongt

Hjoed fielt myn hert sa leech en kâld
de tsjust’re wolken, nee dy binne net te kearen.
Do bist myn leafste, bist myn behâld,
dyn lege stoel hjir foar my is net te fernearen.

’k Sjoch ús noch drinken, hjir yn ’t kafee
glêzen oan gruzels lizze roenom op’e grûn.
Wa soe noch witte wersto no bist
en watsto sikest, och wa wit hast it al fûn.

Nee nimmen dy’t hjir foar ús sjongt
gjin minske weaget noch yn dûns.
It fielt sa frjemd, it is hjir sa leech
en ús tinzen doarmje om.
It fielt sa frjemd, it is hjir sa leech
en ús tinzen doarmje om.

Hoe lang bist al wer by my wei
ik tel de dagen leafste en ik tel de nachten.
Ik sjoch dy foar my, do bist myn dream
bist net in eagenblik, gjin tel út myn gedachten.

Nee nimmen dy’t hjir foar ús sjongt
gjin minske weaget noch yn dûns.
It fielt sa frjemd, it is hjir sa leech
en ús tinzen doarmje om.
It fielt sa frjemd, it is hjir sa leech
en ús tinzen doarmje om.

Nobody sings

Today my heart feels so empty and cold
dark clouds are looming.
You are my true love, my soulmate,
so unbearable is the sight of your empty chair.

I remember, we were drinking at this table
broken glasses around us on the floor.
Now who knows where you are and what you are
looking for, could it be you already found it?

Nobody sings and nobody dances
it feels so strange and empty here,
while our thoughts are travelling.
It feels so strange and empty here,
while our thoughts are travelling.

For how long have you been gone,
I’m counting the days and nights.
I can see you in front of me, you are my dream,
you’re not a moment away from my thoughts.

Nobody sings and nobody dances
it feels so strange and empty here,
while our thoughts are travelling.
It feels so strange and empty here,
while our thoughts are travelling.

Music by: Nikos Papazoglou
Lyrics by: Takis Simotas
Original titel: Kaneis edo den tragouda
Original “Kaneis edo den tragouda” by: Nikos Papazoglou
This song is loosely translated from Greek into Frisian by Baukje Wytsma and Janna Koussios
 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl