Silveira marisé (live)

As yn in dream ferlern,
Silveira Marisé.
Har stim wie sêft en heas,
fibraasje oer ‘t toaniel.

Lûd yn my,
wêr moat it hinne.
Dûnsje yn’e klaai?
Yorobe, rumba, samba.

Bliuwst yn myn ieren libjen,
de ferskes en ritmyk.
‘t Giet oer de fierste grinzen,
de leafde foar muzyk.

Lûd yn my,
wêr moat it hinne.
Dûnsje yn’e klaai?
Yorobe, rumba, samba.

Silveira Marisé

Silveira marisé (live)

We met at club Sohio,
Silveira Marisé.
Her voice was soft and sultry,
the lights were thin and pale.

The music that you make,
is not from here.
Should I dance in the mud?
Yorobe, rumba, samba.

I will never forget you,
the vibrations you make,
are getting to the heart.
Real love for music.

The music that you make,
is not from here.
Should I dance in the mud?
Yorobe, rumba, samba.

Silveira Marisé

Music & lyrics: Herman Woltman
Live - Theater Cameleon, March 2007
 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl