cd-souldada

Tjuster oer it waad

De minsken rinne troch, mar ik stean stil.
Hear ik dyn wurden noch? Praatst do tsjin my?
Ik fiel de wyn. Do wiist de see.
De hoarizon. Sa fier.
Mar de sinne stiet yn‘t skaad,
'k doch myn eagen ta, tsjuster oer it Waad.
Seefûgels fleane troch, mar ik stean stil.
Fiel ik dyn warmte nog? Bist do by my?
Ik fiel de wyn.
Do wiist de see. De hoarizon. Sa fier.
Mar de sinne stiet yn‘t skaad,
'k doch myn eagen ta, tsjuster oer it Waad.

 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl