Núnder

’t Komt en it giet
’t jout en it nimt
’t Komt en it giet
’t jout en it nimt
‘t Bringt hope
‘t Bringt treast
Foar wa’t it liet fan’e núnder ferstiet

Pak dit jewiel
út saffier blau
brocht op wyte weagen
Hein it lûd fan’e núnder
skulp oan skulp,
ien gehiel
It ritme fan’e sé
sjongt mei yn’e siel

’t Komt en it giet
’t jout en it nimt
’t Komt en it giet
’t jout en it nimt
‘t Bringt hope
‘t Bringt treast
Foar wa’t it liet fan’e núnder ferstiet

Nei de floed
alles nij
altyt wer it ôfgeand tij
Rêst en romte
Rûzjende wei in nij ferhaal
In earste fuotstap op it súvere strân
In earste yndruk fan in gouden lân

’t Komt en it giet
’t jout en it nimt
’t Komt en it giet
’t jout en it nimt
‘t Bringt hope
‘t Bringt treast
Foar wa’t it liet fan’e núnder ferstiet

Vertaling Engels:
It comes and it goes
It gives and it takes
It comes and it goes
It gives and it takes
It brings hope
It brings comfort
For the ones who understand the song of the núnder

Take this jewel
Of saffire blue
Catch the sound of the núnder
Shell to Shell, one whole
The rythm of the sea
Sings along in the soul

It comes and it goes
It gives and it takes
It comes and it goes
It gives and it takes
It brings hope
It brings comfort
For the ones that understand the song ofthe núnder

After the flood
everything new
Always the outgoing tide
Peace and quiet
Hand in hand
The núnder brings it’s own language
murmuring a new story
A first footstep on the pure beach
A first impression of a golden land

It comes and it goes
It gives and it takes
It comes and it goes
It gives and it takes
It brings hope
It brings comfort
For the ones that understand the song ofthe núnder

 
Facebook!

facebookyou-tubetwitter

          Herman Woltman | gsm 06 835 99 121 | herman@souldada.nl